תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 28/12/2022

תנאי שימוש

כללי

ברוכים הבאים לאתר Business & Pleasure | אירוע בריבועwww.baribua.co.il (להלן: “האתר” ו/או “החברה”). תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן וכן למדיניות הפרטיות של האתר (להלן: “תנאי השימוש”). תנאי שימוש מחייבים אותך וכל אדם הגולש באתר, בין אם נרשם לאתר ובין אם לא, וכן כל משתמש באתר ו/או משתמש במידע הקיים באתר ו/או במידע שהושג באמצעות האתר, ולרבות עסקים הרשומים באתר (להלן: “המשתמש”). תנאי השימוש מסדירים את היחסים בינך לבין החברה ומהווים הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראה מחייבת אחרת המצויה באתר ו/או בהתקשרות בינך לבין החברה. הנך מאשר שעצם השימוש באתר על-ידך מהווה קיבול מצדך של תנאי השימוש, והסכמתך לאמור בהם. במקרה של הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או התנהלות בלתי הולמת מצד המשתמש כלפי האתר ו/או מכל סיבה אחרת שלדעת האתר מצדיקה זאת, מוקנית לאתר הזכות לחסום את גישתך לאתר בכל עת וללא כל הסבר, וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

רישום לאתר

משתמש המעוניין לפרסם באתר תגובה, חייב להירשם לאתר. בעת הרישום לאתר על המשתמש למלא טופס מקוון הכולל שם, כתובת דוא”ל שישמש שם משתמש וסיסמא. על מנת להעלות תגובה לאתר יש להיכנס לאתר באמצעות הקשת שם המשתמש והסיסמא. אין ברישום לאתר כדי לחייב את האתר לפרסם תגובה ו/או להקנות למשתמש זכות אחרת כלשהי כלפי האתר. חל איסור על אספקת כתובת דוא”ל שאינה קיימת, שאינה נכונה או שאינה של המשתמש, להתחזות לאדם או לגוף אחר, או להטעות בדרך אחרת. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, הנך מתחייב לשמור על סודיות ולא לאפשר לשום אדם אחר להשתמש בהם. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את סדרי הרישום לאתר, לרבות להוסיף להם דרישות או תנאים ולרבות לבטלם לחלוטין, הכול- על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

אחריות

האתר כולל מידע, תכנים ופרסומים שמקורם בגורמים שונים (להלן: “התוכן”). מקור התוכן יכול להיות מהאתר עצמו או מגורמים אחרים העושים שימוש באתר, ובכלל זה עסקים שלהם כרטיס עסק באתר, משתמשים שמעלים תכנים לאתר ומפרסמים למיניהם. המידע והתוכן הכלולים באתר מוצעים למשתמש כמות שהם. האתר אינו מתחייב כי התוכן הינו מדויק או עדכני, ולא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנכונות התוכן ו/או לדיוקו ו/או לליקויים ו/או לטעויות מכל סוג שהוא בתוכן, לרבות כזה שמקורו באתר. השימוש באתר ובתוכן הכלול בו הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד, ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ, הכוונה או המלצה מצד האתר. אין להסתמך על התגובות ו/או לראות בהן המלצה לגבי העסק שאליו הן מתייחסות. האתר אינו מתחייב לנכונות ו/או מהימנות התגובות כולן או חלקן. התגובות עשויות להיות חלקיות בלבד ולא לשקף את רמת השירות הכוללת של העסק. הבחירה בעסק כתוצאה מהאמור בתגובות הינה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש לערוך בדיקות עצמאיות משלו לבדיקת רמת ואיכות העסק והשירות הניתן בו. האתר אינו מתחייב לפעול באופן סדיר וללא הפסקות או הפרעות כלשהם, תהא הסיבה להן אשר תהא, ו/או להיות חסין מפני גישה בלתי חוקית. בשום מקרה האתר לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות ממוני ובלתי ממוני ולרבות נזקי תוכנה או חומרה שייגרם למשתמש עקב השימוש באתר ו/או בתוכן ו/או תקלות באתר, ובכלל זה נזקי וירוסים או אפליקציות מכל סוג שהוא שנפגעו במחשב או בכל רכוש אחר של המשתמש.

עריכת שינויים באתר

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את התוכן, כולו או מקצתו, מבנהו, מראהו, עיצובו וכל פרט אחר הקשור בו, לרבות את זמינות השירותים והתוכן המצויים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא כל צורך להודיע לך על כך מראש. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך לפי ראות עיניו, כל תוכן, כולו ו/או חלקו, בין תוכן שהעלו עסקים ו/או משתמשים ובין כל תוכן של האתר עצמו, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי. הנך מאשר כי לא תהיה לא כל טענה ו/או דרישה בגין כל שינוי באתר ו/או בתוכנו.

קניין רוחני זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני הגלומות באתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה בתוכנו, כולו ו/או חלקו, בעיצובו, בגרפיקה, באלמנטים, בלוגואים וסימני המסחר ובכל אלמנט אחר המהווה יצירה או זכות קניין רוחני, הינם בבעלותו הבלעדית של האתר. על המשתמש חל איסור לעשות שימוש כלשהו בתוכן כלשהו ו/או בזכות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של האתר, ובכלל זה חל איסור להפעיל, במישרין או בעקיפין, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם וככל שהמשתמש יעלה לאתר תוכן שהמשתמש הינו הבעלים של זכויות היוצרים בו, הרי שהעלאת התוכן לאתר, כמוהו כמתן הסכמה מצד המשתמש להעברת כל זכויות היוצרים בתוכן לבעלות האתר, וכן כמוהו כמתן זכות בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת בזמן או במקום לאתר ו/או למי מטעמו, לעשות שימוש חופשי בתוכן זה ומבלי שתהיה לך כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. אין באמור לעיל כדי לגבש התחייבות מצד האתר לאפשר לך להעלות תוכן כלשהו.

שינויים בתנאי השימוש

האתר רשאי מפעם לפעם לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש ולרבות את מדיניות הפרטיות. אם וככל שייעשה שינוי מהותי בתנאי השימוש כאמור, האתר ימסור עדכון על כך על ידי פרסום הודעה בעמוד הבית של האתר.

מדיניות הפרטיות של האתר

המשתמש מסכים כי האתר יהיה זכאי לאסוף ולשמור מידע אודות כל משתמש באתר לרבות דפוסי השימוש שלו לשם שיפור האתר והשירות שניתן בו בכל היבט שהאתר ימצא לנכון. איסוף המידע ייעשה על-פי בחירת האתר בעזרת “עוגיות” (cookies) ו/או באמצעות איסוף של הקלקות (Hits) ו/או בכל אמצעי חוקי אחר, אם וככל שיבחר האתר להשתמש בו. מידע זה כולל נתונים שעניינם סוג הדפדפן של המשתמש, כתובת ה-IP שלו, ה-URL המבוקש, מיקומו הגיאוגרפי, שעות משך השימוש, איזה עסקים חיפש, דפי העסק בהם עיין, המידע והתוכן שבהם עיין, מאיזה אתרים הגיע לאתר לאיזה אתרים גולש מהאתר, על איזה קישורים לחץ, טפסים ששלח אל עסקים הרשומים באתר ולרבות תוכן הטפסים ועוד. האתר יהיה רשאי למסור את פרטי המשתמש שנתן את הסכמתו לכך לעסקים אחרים מהסוג שאליהם פנה המשתמש באמצעות האתר, ולמסור להם את פרטי המשתמש על מנת יוכלו לפנות אל המשתמש ולהציע לו מוצרים ו/או שירותים מהסוג שמציע העסק שאליו פנה המשתמש. נתונים שמשתמש מוסר לאתר בעת רישום לאתר ו/או הנתונים שהמשתמש מוסר לאתר על-פי דרישת האתר ו/או הנתונים הנאספים על המשתמש בעת השימוש שהוא עושה באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר, והאתר יהיה רשאי להשתמש בהם על-פי צרכיו ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה להעבירו לצדדים שלישיים אך מבלי שיהיה במידע המועבר לאפשר בדרך כלשהי את זיהויו האישי של המשתמש (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא”ל), למעט במקרים שבהם הסכים המשתמש להעברת פרטיו כאמור לעסקים מהסוג שאליהם פנה באמצעות האתר. האתר רשאי לשלוח למשתמש אשר נתן הסכמתו לכך ו/או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות הקשורות באתר. אם אין ברצון המשתמש לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, הוא יכול להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע”י הקלקה על קישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. האתר מחובר לרשת האינטרנט העולמית נוקט בכל האמצעים הסבירים אבטחת מידע ומניעת חדירות בלתי מורשות. ואולם, האתר אינו יכול לאבטח את האתר באופן מושלם מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים במידע המצוי באתר. המשתמש מתחייב שלא להעלות כלפי האתר ו/או מי מטעמו כל טענה בגין שימוש בלתי מורשה במידע המצוי אודותיו באתר.

דין החל וסמכות שיפוט

על השימוש באתר ותנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי וייחודי בגין כל עניין הנובע משימוש באתר ו/או הנוגע לתנאי שימוש אלו, יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל.

קיץ 2024 כבר כאן

עם רעיונות לפעילויות לימי גיבוש וכייף, כנסים וטקסים, קייטנות חוויתיות לילדי העובדים לתקופת יולי אוגוסט אצלכם בחברה.

דילוג לתוכן